Regulamin

Polityka prywatności

REGULAMIN 

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

W RAMACH APLIKACJI: https://pstryku.pl/

 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu https://pstryku.pl.

§ 1 

Definicje

 

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. „Konto” – indywidulany panel administracyjny (zabezpieczona strefa Serwisu), do którego dostęp Użytkownik uzyskuje po skutecznym zarejestrowaniu się w Serwisie i zalogowaniu się (wpisaniu wskazanego przy rejestracji adresu e-mail oraz hasła), umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Usług;

 2. „Posiłki” - posiłki, napoje oraz inne artykuły gastronomiczne, znajdujące się w ofercie Restauracji;

 3. „Regulamin” – niniejszy regulamin;

 4. „Restauracja” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, świadcząca na mocy odrębnej umowy z Usługodawcą usługi sprzedaży Posiłków dla Użytkowników – na podstawie umów z nimi zawartych za pośrednictwem Serwisu;

 5. „Serwis” – serwis internetowy Usługodawcy, dostępny pod adresem internetowym https://pstryku.pl, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi;

 6. „Umowa sprzedaży Posiłków” – umowa między Restauracją a Użytkownikiem, zawarta za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem pozostaje przygotowanie przez Restaurację Posiłków lub świadczenie innych usług, określonych w ofercie Restauracji, udostępnionej Użytkownikowi – do której zawarcia dochodzi w następstwie zaakceptowania przez Restaurację Zamówienia;

 7. „Usługi” – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, tj.:

 1. umożliwienie Użytkownikowi zarejestrowania Konta w Serwisie i zarządzania nim;

 2. umożliwienie Użytkownikowi zalogowania się do Konta w Serwisie;

 3. umożliwienie Użytkownikowi złożenie Zamówienia bez zarejestrowania Konta w Serwisie;

 4. udostępnianie Użytkownikowi oferty Restauracji w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią;

 5. umożliwienie Użytkownikowi zawierania Umowy sprzedaży Posiłków;

 6. dostarczenie Użytkownikowi Posiłków, objętych Umową sprzedaży posiłków – z siedziby Restauracji do Użytkownika;

 7. umożliwienie Użytkownikowi dokonywanie płatności z tytułu Umowy sprzedaży Posiłków;

 8. umożliwienie Użytkownikowi zgłaszania reklamacji Usług;

 1. „Usługodawca” - Adam Rżysko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „THAIHIT ADAM RŻYSKO”, NIP: 8512941388, REGON: 321242878 z siedzibą w Szczecinie (71-784) przy ulicy Maciejkowej 21/2, e-mail: bok@pstryku.pl;

 2. „Użytkownik” - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 lat (w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 lat, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną – na rzecz której świadczone są Usługi;

 3. „Zamówienie” – oświadczenie woli Użytkownika, stanowiące jego ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Posiłków oraz ich dostarczenia Użytkownikowi.

 

§ 2

Postanowienia ogólne


 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin za pośrednictwem Serwisu – przed rozpoczęciem świadczenia Usług, bezpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 2. Przed zarejestrowaniem Konta w Serwisie lub przed złożeniem Zamówienia bez zarejestrowania Konta w Serwisie w sposób określony w § 4 Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. 

 3. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika treści Regulaminu, niemożliwym jest świadczenie Usług na jego rzecz.

 4. Zarejestrowanie Konta w Serwisie lub złożenie Zamówienia bez Zarejestrowania Konta w Serwisie w sposób określony w § 4 Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich stosowania i przestrzegania.§ 3

Rejestracja i logowanie do Konta w Serwisie


 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą zarejestrowania Konta w Serwisie lub w chwili wprowadzenia w Serwisie przez Użytkownika danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 Regulaminu.

 2. Zarejestrowanie Konta w Serwisie wymaga od Użytkownika kolejno:

 1. prawidłowego wypełnienia formularza, umieszczonego w Serwisie - w zakładce „Rejestracja” poprzez wpisanie przez Użytkownika własnego, kompletnego, zgodnego ze stanem rzeczywistym, nienaruszającego praw osób trzecich: imienia, nazwiska, adresu e-mail - oraz hasła;

 2. kliknięcia przez Użytkownika w przycisk „Zarejestruj się”, umieszczony w dolnej części formularza, o którym mowa w punkcie 1 powyżej.

 1. Zarejestrowanie Konta w Serwisie może się odbyć przez połączenie Serwisu z portalem www.facebook.com (dalej: „Portal”), pod warunkiem, iż: funkcja ta jest możliwa w aplikacji wykorzystywanej przez Użytkownika, Użytkownik w ramach swojego konta na Portalu podał wszystkie dane oraz złożył wszelkie oświadczenia, które są niezbędne do zarejestrowania Konta w Serwisie, a dane te i oświadczenia zostaną przesłane do Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: niemożność prawidłowego połączenia (synchronizacji) Serwisu z Portalem, nieprawidłowości w transmisji i odbiorze danych oraz oświadczeń pomiędzy Portalem a Serwisem, uniemożliwiających zarejestrowanie Konta w Serwisie, a nadto za poprawność danych i oświadczeń, złożonych przez Użytkownika w ramach Portalu.

 2. Po zarejestrowaniu Konta w Serwisie w sposób określony w ust. 2 i 3 powyżej, Usługodawca utworzy dla Użytkownika indywidualne Konto o nazwie wskazanej przez Użytkownika, pod warunkiem jednak, iż: z nazwy tej nie korzysta już inny, wcześniej zarejestrowany, Użytkownik, nazwa ta pozostaje zgodna z prawem oraz dobrymi obyczajami, nie narusza praw i interesów osób trzecich.

 3. Zalogowanie się do swojego Konta w Serwisie wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza logowania, umieszczonego w Serwisie - w zakładce „Zaloguj się” poprzez wpisanie przez Użytkownika adresu e-mail oraz hasła. 

 4. Użytkownik zobowiązany jest do niezapewnienia dostępu do swojego Konta w Serwisie osobom trzecim, w tym stosowania wszelkich środków ochrony oraz zabezpieczeń, uniemożliwiających osobom nieuprawnionym uzyskanie takiego dostępu. Użytkownik ponosi pełną oraz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, zaniechania – oraz ich skutki – osób trzecich, które uzyskały dostęp do jego Konta w Serwisie.

 5. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego usunięcia Konta w Serwisie lub natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, którego Konto kwalifikowało się do usunięcia z przyczyn wymienionych w tym ustępie – w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności:

 1. podania przez Użytkownika danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub do których dostęp Użytkownik uzyskał w sposób bezprawny – przy zarejestrowaniu Konta w Serwisie;

 2. wskazania przez Użytkownika nazwy dla Konta w Serwisie, niespełniającej warunków, o których mowa w § 3 ust. 4 powyżej;

 3. w wypadku, gdy Użytkownik naruszy zakaz, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.

 1. W przypadku skorzystania przez Usługodawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Użytkownik nie ma prawa do zarejestrowania nowego Konta w Serwisie również przy użyciu odmiennych od pierwotnie wskazanych – danych do rejestracji.


§ 4

Zamówienie bez Rejestracji

 

 1. Użytkownik ma prawo złożyć Zamówienie bez zarejestrowania Konta w Serwisie (dalej: „Zamówienie bez rejestracji”).

 2. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, Użytkownik na stronie internetowej: https://pstryku.pl jest zobowiązany kolejno:

 1. zapoznać się oraz zaakceptować treść Regulaminu;

 2. wprowadzić adres dostarczenia Posiłków, objętych Umową sprzedaży Posiłków w polu: „Podaj adres dostawy i zamów bez rejestracji”;

 3. zaakceptować poprawność wpisanych danych, wymienionych w punkcie 2 poprzez kliknięcie w przycisk „Pstryknij!”’;

 4. dokonać wyboru Restauracji, wpisując jej nazwę w polu: „Wyszukaj Restaurację” lub zaznaczyć Restaurację umieszczoną na liście, znajdującej się w Serwisie poniżej ww. pola; 

 5. dokonać wyboru Posiłków, znajdujących się w ofercie Restauracji;

 6. potwierdzić poprawność wpisanych przez Użytkownika danych oraz złożenie Zamówienia i akceptację Regulaminu poprzez kliknięcie w przycisk „ZAMAWIAM”’ oraz zaznaczenie przycisku obok pola: „Klikając ZAMAWIAM, zgadzasz się na zakup zawartości koszyka i z poprawnością wprowadzonych danych. Potwierdzasz też, że jest Ci znana nasza polityka prywatności oraz regulaminu."

 7. dokonać wyboru sposobu zapłaty za Zamówienie poprzez system płatności elektronicznej, oferowany za pośrednictwem Serwisu, a następnie dokonać zapłaty poprzez kliknięcie w przycisk „ZAPŁAĆ”.

 1. Celem uniknięcia wątpliwości, z zastrzeżeniem ust.2 powyżej – wszelkie pozostałe postanowienia Regulaminu odnoszące się do Zamówienia stosuje się odpowiednio do Zamówienia bez rejestracji.

 


§ 5

Warunki i zasady świadczenia Usług


 1. Korzystanie z Usług możliwe jest przy pomocy komputera lub mobilnego urządzenia przenośnego – wyposażonych w przeglądarkę internetową oraz mających zapewniony nieprzerwany dostęp do sieci Internet.

 2. W związku z korzystaniem z Usług, zakazane jest:

 1. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;

 2. pobieranie przez Użytkownika baz danych, udostępnionych w Serwisie oraz ich wykorzystywanie w całości lub w części;

 3. wykorzystywanie przez Użytkownika Usług lub Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy, Restauracji lub jakiegokolwiek innego podmiotu .

 1. Wszelkie informacje, wiadomości i materiały udostępnione w Serwisie chronione są prawem autorskim. Użytkownik może korzystać z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego (w szczególności niedopuszczalne jest kopiowanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, rozpowszechnianie informacji, wiadomości i materiałów, udostępnionych w Serwisie - za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku).

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Umowy sprzedaży Posiłków, której stroną nie jest Usługodawca, a wyłącznie Użytkownik oraz Restauracja. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za treść oferty Restauracji udostępnionej Użytkownikowi.

 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za prawidłowe dostarczenie Użytkownikowi Posiłków, objętych Umową sprzedaży posiłków – z siedziby Restauracji do Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zgodność dostarczonych Posiłków z treścią Zamówienia, jak również nie jest on zobowiązany do weryfikacji zgodności Posiłków odbieranych z Restauracji, celem ich dostarczenia Użytkownikowi – z treścią złożonego Zamówienia. Za ewentualne niezgodności, o których mowa w zdaniu poprzednim – jak również wynikające z nich skutki – pełną odpowiedzialność ponosi Restauracja. 

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe działania Użytkownika w związku ze składaniem Zamówienia. Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Usługodawcy żadne roszczenia w związku z omyłkowym działaniem (w szczególności nie może on żądać zwrotu uiszczanej Ceny lub rozwiązania Umowy sprzedaży Posiłków i ich dostarczenia), o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 6. Z chwilą zaakceptowania Zamówienia Restauracja ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość realizacji usług, objętych Umową sprzedaży Posiłków, z zastrzeżeniem zakresu odpowiedzialności Usługodawcy, o której mowa w ust. 5 powyżej.

 7. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Posiłków, której przedmiotem pozostają napoje alkoholowe lub inne produkty, dla których obowiązujące przepisy prawa wymagają ukończenia określonego wieku lub posiadania określonych właściwości – przy dostarczeniu Posiłków wymagane jest potwierdzenie tych okoliczności przez Użytkownika. Za niedostarczenie Posiłków z powodu niemożności potwierdzenia przez Użytkownika okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim – Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność (w tym poprzez obciążenie go wszelkimi kosztami, poniesionymi przez Restaurację oraz Usługodawcę w związku z niewykonaną z tego powodu Usługą).

 8. Usługodawca oraz Restauracja nie ponoszą odpowiedzialności za niezrealizowanie, nieprawidłowe wykonanie lub zrealizowanie w sposób niezgodny z rzeczywistą wolą Użytkownika – Usług, objętych Umową sprzedaży Posiłków, jak również dostarczenia Posiłków Użytkownikowi – w przypadku podania przez niego w Zamówieniu danych niepełnych lub niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy.

 9. Użytkownik nie może zrezygnować z Usług, w tym odstąpić od Umowy sprzedaży Posiłków oraz ich dostarczenia, jak również żądać zwrotu uiszczonej Ceny – po złożeniu przez niego Zamówienia oraz po jego akceptacji przez Restaurację i przystąpienia przez nią do realizacji Umowy sprzedaży Posiłków.


§ 6

Zamówienie i dostarczenie Posiłków

 1. Posiłki mogą zawierać składniki lub dodatki, mogące powodować alergie lub nietolerancje pokarmowe. W celu zasięgnięcia informacji w zakresie składu Posiłków – Użytkownik zobowiązany jest nawiązać bezpośredni kontakt z Restauracją. Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Usługodawcy żadne roszczenia związane z lub wynikające ze składu Posiłków.

 2. Przedstawiony w Serwisie czas realizacji Umowy sprzedaży Posiłków oraz ich dostarczenia Użytkownikowi ma charakter orientacyjny (przybliżony, informacyjny) i nie stanowi elementu Umowy ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Restauracji lub Usługodawcy w przypadku uzasadnionego przekroczenia czasu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 3. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi dostarczenia Posiłków z uzasadnionych przyczyn, o których niezwłocznie telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail zawiadomi Użytkownika.

 4. Posiłki, będące przedmiotem Umowy sprzedaży Posiłków zostaną dostarczone przez Usługodawcę pod adres, wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu. W przypadku wskazania przez Użytkownika w treści Zamówienia uwag, wytycznych lub zastrzeżeń, dotyczących dostarczenia Posiłków, zostaną one uwzględnione przez Usługodawcę tylko wtedy, gdy nadmiernie nie utrudni to dostarczenia Posiłków. 

 5. W przypadku zaniechania odbioru przez Użytkownika Posiłków pod adresem, wskazanym przez niego w Zamówieniu, Usługodawca podejmie próbę nawiązania z Użytkownikiem kontaktu telefonicznego, celem wyjaśnienia zaistniałego problemu. W razie dalszego zaniechania przez Użytkownika odbioru Posiłków przez czas 10 minut, licząc od próby nawiązania z nim pierwszego połączenia telefonicznego przez Usługodawcę – Usługodawca ma prawo do niepodejmowania dalszych prób nawiązywania kontaktu z Użytkownikiem oraz rezygnacji z dostarczenia mu Posiłków. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niezrealizowanie Usługi z przyczyn, o których mowa w tym ustępie, w szczególności nie przysługuje mu prawo do domagania się zwrotu równowartości Ceny, uiszczonej przez niego w związku z Zamówieniem.


§ 7

Płatność

 1. Złożenie Zamówienia poprzedza wygenerowana przez Serwis informacja w zakresie ostatecznej wysokości Ceny do zapłaty z tytułu realizacji Umowy sprzedaży Posiłków oraz ich dostarczenia Użytkownikowi (dalej: „Cena”).

 2. Użytkownik może dokonać zapłaty za Zamówienie wyłącznie poprzez system płatności elektronicznej, oferowany za pośrednictwem Serwisu podczas składania Zamówienia.

 3. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

 4. Zamówienie uważa się za skutecznie złożone w chwili otrzymania przez Usługodawcę równowartości Ceny, tj. w momencie zaakceptowania transakcji w systemie operatora zewnętrznego i przesłania danych w tym zakresie od tego operatora do Usługodawcy.

 5. W razie niezaakceptowania Zamówienia przez Restaurację lub Usługodawcę – z przyczyn niezawinionych przez Użytkownika – uiszczona przez Użytkownika równowartość Ceny, zostanie zwrócona na rachunek bankowy Użytkownika, z którego zrealizowana została płatność w terminie 7 dni od daty niezaakceptowania Zamówienia. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę polecenia przelewu należnej kwoty.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu prawidłowości działania systemu płatności elektronicznej, realizowanej zgodnie z regulacjami, obowiązującymi u danego operatora zewnętrznego.


§ 8

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązany jest do ciągłego świadczenia Usług – w dniach i godzinach pracy Restauracji.

 2. Usługodawca ma prawo do:

 1. czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia Usług z powodów technicznych, konserwacyjnych lub modernizacyjnych Serwisu;

 2. informowania Użytkowników o kwestiach technicznych, wynikających ze świadczonych Usług.

 1. Poza przypadkami wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy wskazanymi w Regulaminie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności także za:

 1. szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

 2. niemożność świadczenia Usług na skutek działania siły wyższej;

 3. utratę przez Użytkownika danych z powodu działania czynników zewnętrznych lub wynikających z innych okoliczności, które nie są zależne od Usługodawcy;

 4. skutki wskazania przez Użytkownika w związku z rejestracją Konta lub przy korzystaniu z Usług danych niepełnych lub niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy;

 5. skutki działania przez Użytkownika w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub z postanowieniami Regulaminu;

 6. niemożność dostarczenia Posiłków wskutek wskazania przez Użytkownika błędnego, nieprecyzyjnego lub niepełnego adresu dostarczenia;

 7. działanie serwera, na którym utworzona została skrzynka e-mail Użytkownika, w tym – za jego synchronizację i kompatybilność z Serwisem.


§ 9

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi należy przesyłać Usługodawcy elektronicznie w formie wiadomości e-mail na adres: bok@pstryku.pl, wskazując jako temat wiadomości: „Reklamacja dotycząca świadczenia Usług”.

 2. Treść reklamacji powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, oznaczenie Użytkownika w Serwisie (login), adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji Konta, oznaczenie Restauracji, w której złożono reklamowane Zamówienie, oznaczenie numeru i daty reklamowanego Zamówienia, jak również opis okoliczności, stanowiących podstawę reklamacji oraz wskazanie dotyczące oczekiwanego rozstrzygnięcia reklamacji, a także adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana informacja o rozstrzygnięciu reklamacji oraz jej treść.

 3. Jeśli przesłana reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 powyżej lub dane te pozostają niepełne - Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia.

 4. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od daty doręczenia Usługodawcy prawidłowo sporządzonej reklamacji.

 5. O rozstrzygnięciu reklamacji oraz jego treści – Użytkownik zostanie poinformowany w formie elektronicznej.

 6. W zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 4 i 6 Regulaminu, jak również w innych wypadkach, w których zapisy niniejszego Regulaminu lub Umowa sprzedaży posiłków wprowadzają odpowiedzialność Restauracji, reklamacje należy składać bezpośrednio do Restauracji.


§ 10

Okres świadczenia Usług

 1. Świadczenie Usług przez Usługodawcę jest nieograniczone w czasie.

 2. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do rezygnacji ze świadczenia Usług – ze skutkiem na przyszłość.

 3. Rezygnacja ze świadczenia Usług, o której mowa w ust. 2 powyżej jest równoznaczna z usunięciem Konta w Serwisie oraz następuje na wniosek Użytkownika, złożony w formie elektronicznej na adres bok@pstryku.pl - w terminie 14 dni od dnia doręczenia Usługodawcy przedmiotowego wniosku.

§ 11

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Adam Rżysko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „THAIHIT ADAM RŻYSKO”, NIP: 8512941388, REGON: 321242878 z siedzibą w Szczecinie (71-784) przy ulicy Maciejkowej 21/2, e-mail: bok@pstryku.pl (dalej: „administrator” lub „administrator danych osobowych”.

 2. We wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, Użytkownik może się kontaktować na adres e-mail: bok@pstryku.pl lub pisemnie na adres: ul. Maciejkowa 21/2, 71-784 Szczecin – w tytule wpisując dopisek „RODO”.

 3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

 1. dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania);

-  a nadto, jeśli jest to konieczne z uwagi na zakres świadczonych Usług:

 1. dane potwierdzające tożsamość (imię i nazwisko, data urodzenia)

 2. dane identyfikacji podatkowej;

 3. dane dotyczące działalności zawodowej lub gospodarczej;

Administrator może przetwarzać także inne niż wyżej wymienione kategorie danych osobowych – jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego wywiązania się z nałożonych na niego obowiązków ustawowych.

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:

 1. prowadzenia konta Użytkownika w związku z zawarciem i realizacją Umowy sprzedaży Posiłków i dostarczenia Posiłków lub podjęciem działań na żądanie przyszłego Użytkownika przed jej zawarciem;

 2. zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży Posiłków i dostarczenia Posiłków na warunkach opisanych w Regulaminie;

 3. przyjmowania i rozpatrywania reklamacji;

 4. realizacji bieżącego kontaktu, w szczególności na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika;

 5. przeprowadzania konkursów, w szczególności wyłanianie zwycięzców oraz realizacja nagród;

 6. prezentowania Użytkownikowi reklam, ofert, informacji lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora, przeznaczonych dla wszystkich odbiorców;

 7. marketingowym, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

 8. analizy rynkowej oraz statystycznej;

 9. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami stron i osób trzecich;

 10. wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych;

 11. prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem, w tym w ramach formularzy i ankiet.

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu świadczenia Usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych, wynikającego z przepisów prawa. Jeśli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowi udzielona przez niego zgoda, dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po skutecznym odwołaniu zgody: przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych osobowych w stosunku do Użytkownika oraz roszczeń przysługujących Użytkownikowi w stosunku do administratora danych osobowych.

 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, przysługują mu następujące uprawnienia: 

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 5. prawo do przenoszenia danych;

 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem Użytkownika, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

 8. w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje mu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia na jego rzecz Usług drogą elektroniczną.

 2. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 4. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty zajmujące się obsługą prawną, księgową, informatyczną lub techniczną administratora danych osobowych lub inne podmioty, którym administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie upoważnienia administratora lub umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie w każdym czasie, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika przed dniem dokonania zmiany.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów, wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usług jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.